Obchodní podmínky

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně 21 % DPH.

Doprava po ČR je 125 Kč/kus.

Zboží značené SKLADEM 24H doručíme do 24–48 h. Doba dodání zboží, které není na skladě u nás, je pouze orientační. UPOZORŇUJEME, ŽE SE JEDNÁ O OBVYKLOU DODACÍ LHUTU A JE MOŽNÉ, ŽE ZBOŽÍ NEBUDE DOSTUPNÉ (data na webu se aktualizují každou hodinu). V případě, že zboží bude nedostupné, budeme Vás neprodleně informovat o zrušení objednávky. O dostupnosti zboží se můžete před objednávkou informovat na emailu info@alukola.com

Doručovací a fakturační adresa:

ALUKOLA s.r.o.
Klementova 316
336 01 Blovice

IČ: 29099021
DIČ: CZ29099021

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné k www.alukola.com (dále jen „alukolacom“) . Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem (dále jen " alukolacom ") na straně dodavatele a zákazníkem na straně kupujícího.

I. Cenové podmínky

Doprava pro web WWW.ALUKOLA.COM po ČR je 125 Kč/kus..

Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na aukolacom je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „katalog“). Katalog obsahuje maloobchodní prodejní cenu (jsme plátci DPH). Dopravné a balné hradí kupující ve výši 100 Kč/kus, pokud není stanoveno u konkrétního zboží jinak. alukolacom si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

II. Podmínky a možnosti úhrady

Platba dobírkou HOTOVĚ řidiči kurýrní služby při převzetí zboží. Zákazník platí zboží z katalogu alukolacom výhradně dobírkou HOTOVĚ, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem.

Platba běžným bankovním převodem po předchozí domluvě, jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo faktury.

U dražších zásilek si provozovatel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zálohu předem avšak až po předchozí domluvě se zákazníkem.

III. Podmínky dodání

Doručení balíku – řidič Vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s Vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí Vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilku Vám standarně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit) Termín expedice zboží. Alukolacom vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Doba dodání skladového zboží je 24–48h. Zboží značené skladem v EU je dodano obvykle během 5–7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován a to buď emailem nebo telefonicky! Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. U neobvyklých rozměrů a dezénů pneumatik, je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob našich dodavatelů. Spotřebitel je povinen překontrolovat při převzetí obsah zásilky, v případě poškození nemusí spotřebitel zásilku převzít nebo uvést poškození do předávacího protokolu přepravní firmy, že byla zásilka poškozena. Následně ale musí informovat prodejce, který reklamaci vyřídí s přepravní společností.

IV. Záruční podmínky

Záruka na dodávané zboží je 24 měsíců pro spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku, Občanského zákoníku a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.
Uplatní-li kupující během záruční doby důvodně vadu, má nárok

  1. na výměnu vadného výrobku za bezvadný, jde-li o vadu odstranitelnou
  2. na bezplatné odtranění vady, jde-li o vadu ostranitelnou
  3. na přiměřenou slevu z ceny
  4. na zrušení smlouvy, dojde-li k opakované oprávněné reklamaci.

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

Místa, kde lze uplatnit reklamaci jsou: osobně na adrese společnosti, info@alukola.com nebo na telefonu 777 617 357
Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství.

Alukolacom poskytuje na výrobní vady jím nabízeného a prodávané zboží záruku 2 roky. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě výrazné změny ceny zboží nebo v případě nedostupnosti či ukončení výroby zboží. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat.

V.

Veškeré objednávky se považují za oboustranně závazné v okamžiku, kdy alukolacom objednateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce Obchodních a reklamačních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti provozovatele alukolacom.

VI. Reklamační řád

Reklamační řád alukolacom vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost kontroly. Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje alukolacom. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat alukolacom, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat, popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku, kterou přijal. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním, toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používané či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či emailem prodávajícího na info@alukola.com.

VII. Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneu může být uplatněn pouze na adrese dodavatele:

ALUKOLA s.r.o.
Klementova 316
336 01 Blovice

info@alukola.com
TEL.: +420 777617357

alukolacom vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel alukolacom prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s ustanovením zákona č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pouze pro vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2014.

Alu kola, pneumatiky

Alu kola, pneumatiky

  • Doprava ČR je 125 Kč/kus
  • Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Rychlý kontakt

Tel.: 777 617 357
e-mail: info@alukola.com

Pošta

PPL

Tvorba e-shopu: Creative Vision s.r.o., obchodní systém 4shopping, redakční systém 4site CMS.